صندوق بروزرسانی شده است.
مدیر صندوق: شرکت مشاور سرمایه گذاری دیدگاهان نوین کل خالص ارزش دارایی ها (ریال)
ضامن نقد شوندگی اول: شرکت مشاور سرمایه گذاری دیدگاهان نوین 26,482,075,248
ضامن نقد شوندگی دوم: مرکزی مرکزی
ضامن سود آوری:
متولی صندوق: شرکت مشاور سرمایه گذاری نیکی گستر تعداد واحدهای سرمایه گذاری
مدیر سرمایه گذاری: امین بابایی فلاح 35,243
حسابرس: مؤسسه حسابرسی بهراد مشار
تعداد واحدهای باقی مانده: 64,757 نوع صندوق قیمت صدور هر واحد (ریال): 759,938
تاریخ آغاز فعالیت: 1392/08/05 سهامی قیمت آماری هر واحد (ریال): 751,414
تاریخ محاسبه NAV: 1396/02/04 قیمت ابطال هر واحد (ریال): 751,414
×برای مشاهده بهتر سایت مرورگر خود را بروز کنید : دانلود