صندوق بروزرسانی شده است.
مدیر صندوق: شرکت مشاور سرمایه گذاری دیدگاهان نوین کل خالص ارزش دارایی ها (ریال)
ضامن نقد شوندگی اول: شرکت مشاور سرمایه گذاری دیدگاهان نوین 393,509,960
ضامن نقد شوندگی دوم: مرکزی مرکزی
ضامن سود آوری:
متولی صندوق: شرکت مشاور سرمایه گذاری نیکی گستر تعداد واحدهای سرمایه گذاری
مدیر سرمایه گذاری: امین بابایی فلاح 1,000
حسابرس: مؤسسه حسابرسی بهراد مشار
تعداد واحدهای باقی مانده: 99,000 نوع صندوق قیمت صدور هر واحد (ریال): 397,837
تاریخ آغاز فعالیت: 1392/08/05 سهامی قیمت آماری هر واحد (ریال): 393,515
تاریخ محاسبه NAV: 1396/03/14 قیمت ابطال هر واحد (ریال): 393,510
×برای مشاهده بهتر سایت مرورگر خود را بروز کنید : دانلود