اطلاعات سرمایه گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق: 1396/03/14
تعداد واحدهای سرمایه گذاری: 1,000
تعداد واحدهای باقی مانده: 99,000
کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 393,509,960
قیمت صدور هر واحد (ریال): 397,837
قیمت ابطال هر واحد (ریال): 393,510
قیمت آماری هر واحد (ریال): 393,515
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق : شرکت مشاور سرمایه گذاری دیدگاهان نوین
متولی صندوق : شرکت مشاور سرمایه گذاری نیکی گستر
حسابرس : مؤسسه حسابرسی بهراد مشار
مدیر سرمایه گذاری : امین بابایی فلاح
مدیر ثبت : مرکزی مرکزی
ضامن نقد شوندگی اول : شرکت مشاور سرمایه گذاری دیدگاهان نوین
تاریخ آغاز فعالیت: تاریخ آغاز فعالیت: 1392/08/05
نوع صندوق : سهامی
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران کل خالص ارزش دارایی ها
  1 1396/02/04 759,938 751,414 0 0 47,302 0 12,059 35,243 26,482,075,248
  2 1396/02/03 756,822 746,893 0 0 47,302 0 12,059 35,243 26,322,733,330
  3 1396/02/02 758,692 748,732 0 0 47,302 0 12,059 35,243 26,387,548,022
  4 1396/02/01 755,257 745,344 0 0 47,302 0 12,059 35,243 26,268,146,307
  5 1396/01/31 755,353 745,440 0 0 47,302 0 12,059 35,243 26,271,534,075
  6 1396/01/30 755,437 745,524 0 0 47,302 0 12,059 35,243 26,274,493,034
  7 1396/01/29 749,029 739,211 0 0 47,302 6,913 12,059 35,243 26,052,005,709
  8 1396/01/28 742,256 734,113 1 0 47,302 0 5,146 42,156 30,947,286,005
  9 1396/01/27 739,129 730,754 0 0 47,302 0 5,146 42,156 30,805,676,839
  10 1396/01/26 736,949 728,219 0 0 47,302 0 5,146 42,156 30,698,812,705
  11 1396/01/25 731,202 722,557 0 0 47,302 0 5,146 42,156 30,460,116,611
  12 1396/01/24 731,291 722,646 0 0 47,302 0 5,146 42,156 30,463,873,889
  13 1396/01/23 731,380 722,735 0 0 47,302 0 5,146 42,156 30,467,631,717
  14 1396/01/22 730,322 721,690 0 0 47,302 0 5,146 42,156 30,423,544,018
  15 1396/01/21 730,413 721,781 0 0 47,302 0 5,146 42,156 30,427,392,686
  16 1396/01/20 727,213 718,489 1 0 47,302 0 5,146 42,156 30,288,642,605
  17 1396/01/19 725,851 717,148 0 0 47,302 0 5,146 42,156 30,232,090,897
  18 1396/01/18 725,793 717,091 0 0 47,302 0 5,146 42,156 30,229,667,452
  19 1396/01/17 725,890 717,188 0 0 47,302 0 5,146 42,156 30,233,760,740
  20 1396/01/16 725,987 717,285 0 0 47,302 0 5,146 42,156 30,237,854,204
   
   سایت های مرتبط
   ارتباط با صندوق
   اخبار
   گزارش ها
   درباره صندوق